Disclaimer voor www.vaneijksoliebollen.nl

Deze website (www.tvdweerdtoliebollen.nl) is in beheer van ShanePictures Media.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.tvdeweerdtoliebollen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door T vd Weerdt Oliebollen. In deze algemene voorwaarden wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie u op de website wordt aangeboden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van T vd Weerdt Oliebollen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij T vd Weerdt Oliebollen en haar licentiegevers.

T vd Weerdt Oliebollen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan T vd Weerdt Oliebollen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. T vd Weerdt Oliebollen behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. T vd Weerdt Oliebollen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks naar verwezen wordt.

WIJZIGINGEN

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.